სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრი

Center of fine and Applied Arts

Search
Close this search box.

გრაფიკის ხელოვნება

GRAPHIC ART

პროგრამა ამზადებს კონკურენტუნარიან და მრავალმხრივი კომპეტენციების მქონე გრაფიკოსს, რომელიც შეძლებს შემოქმედებითი ინდუსტრიის სფეროს მზარდი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და მზად იქნება, წვლილი შეიტანოს თანამედროვე საზოგადოების კულტურულ-ესთეტიკური განვითარების პროცესში.  

პროგრამის ფარგლებში მომზადებული გრაფიკოსი დაუფლებული იქნება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნებისა და დიზაინის საბაზისო დისციპლინებსა და თეორიულ ცოდნას ხელოვნების ტრადიციული დარგებისა და უახლესი ტენდენციების შესახებ; აგრეთვე გრაფიკის ხელოვნების ურთიერთთავსებადი სახეობების – დაზგური და გამოყენებითი გრაფიკის კომპოზიციურ, ტექნოლოგიურ კანონებს, სათანადო მასალების გამოყენების პრინციპებსა  და მიდგომებს; აგრეთვე კომპიუტერულ პროგრამების, როგორც ინსტრუმენტის გამოყენებას გრაფიკული ნამუშევრების შესასრულებლად. 

ამასთან პროგრამა სთავაზობს მსურველებს არჩევითი დისციპლინების ფართო სპექტრს: ენკაუსტიკის ხელოვნება, პეიზაჟის კომპოზიცია, სიუჟეტური კომპოზიცია და სხვა

THE PROGRAM PREPARES A GRAPHIC DESIGNER WITH COMPETITIVE AND VERSATILE COMPETENCIES WHO WILL BE ABLE TO MEET THE GROWING DEMANDS OF CREATIVE INTUSTRY AND WILL BE READY TO CONTRIBUTE TO THE CULTURAL-ARSTHETIC DEVELOPMENT PROCESS OF MODERN SOCIETY.

GRAPHIC DESIGNER TRAINED WITHIN THE PROGRAM WILL HAVE BE MASTERED THE BASIC DISCIPLINES OF FINE AND APPLIED ART AND DESIGN, AS WELL AS THEORETICAL KNOWLEDGE REGARDING THE TRADITIONAL PRACTICES OF ART AND THE LATEST TRENDS. ALSO MASTERED IN THE COMPOSITIONAL AND TECHNOLOGICAL PRINCIPLES OF COMPATIBLE TYPES OF GRAPHIC ART – EASEL AND APPLIED GRAPHICS; APPROACHES OF USING APPROPRIATE MATERIALS; ALSO THE USE OF COMPUTER PROGRAMS AS A TOOL TO PERFORM GRAPHIC WORKS.

IN ADDITION, THE PROGRAM OFFERS APPLICANTS A WIDE RANGE OF ELECTIVES:  ENCAUSTIC ART, LANDSCAPE COMPOSITION, PLOT COMPOSITION AND MORE.