სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრი ჩამოყალიბდა 2007 წელს, მანამადე არსებული იგივე სახელწოდების კათედრის ბაზაზე. ცენტრი არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტთან არსებული ფართო სპექტრის საგანმანათლებლო ერთეული, რომელსაც საქმიანობის ყველა ასპექტის მაღალ დონეზე განსახორციელებლად გააჩნია სათანადო ინვენტარით აღჭურვილი სასწავლო შემოქმედებითი ბაზა (დარგობრივი სახელოსნოები). საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში პირველად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრმა შეიმუშავა ინტეგრირებული მიმართულებები, რომლებიც აერთიანებდნენ ურთიერთთავსებად დარგებს, რაც უზრუნველყოფ მრავალმხრივი სპეციალისტის მომზადება. ამასთან ცენტრში შემუშავდა სახელოვნებო დარგში სადიპლომო პროექტის შესრულების სრულიად ახლებური პრინციპი. სახელდობრ შესაძლებელია  არა მარტო ინდივიდუალური, არამედ საერთო კონცეფციის მქონე ერთობლივი ჯგუფური პროექტების განხორციელება, რომლებშიც ერთიანდებიან სხვადასხვა სახელოვნებო დარგის სტუდენტები. ასეთი თანამშრომლობა ხელს უწყობს სტუდენტთა ტრანსფერული უნარების გამოვლენას და სადიპლომო ნამუშევრის მაღალ მხატვრულობას.                            2022-23 წლიდან სწავლის სფეროების კლასიფიკატორში არსებული კვალიფიკაციების შესაბამისად სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრი ახორციელებს შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებს: