სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრი

Center of fine and Applied Arts

Search
Close this search box.

გამოყენებითი ხელოვნება  /

მხატვრული კერამიკა საჯარო სივრცეებისთვის

APPLIED ARTS  /  CERAMIC  ART  FOR  PUBLIC  SPACES

პროგრამა ამზადებს კონკურენტუნარიან სპეციალისტებს საჯარო სივრცეების გაფორმებისთვის კერამიკის დარგში, რომელებიც შეძლებენ შემოქმედებითი წვლილის შეიტანას თანამედროვე საზოგადოების კულტურულ-ესთეტიკური განვითარების პროცესში.

პროგრამის ფარგლებში მომზადებული კერამიკოსი დაუფლებული იქნება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნებისა და დიზაინის საბაზისო დისციპლინებსა (ხატვა, ფერწერა, პლასტიკური ანატომია) და თეორიულ ცოდნას ხელოვნების ტრადიციული დარგებისა და უახლესი ტენდენციების შესახებ. აგრეთვე მხატვრულ კერამიკასთან დაკავშირებულ კომპოზიციის, ტექნოლოგიების, ხელსაწყოების და მასალების  გამოყენების საბაზო უნარებს, რათა შეძლოს იდეის კონცეპტუალიზაცია და მისი განხორციელება.

ამასთან, პროგრამა სთავაზობს მსურველებს არჩევითი დისციპლინების ფართო სპექტრს: მხატვრული მინის დიზაინი, ენკაუსტიკის ხელოვნება, ინტერიერისა და ექსტერიერის დიზაინი, პეიზაჟის კომპოზიცია, სიუჟეტური კომპოზიცია, ოქრომჭედლობა და მინანქრის ხელოვნება და სხვა.

THE PROGRAM PREPARE A COMPETITIVE SPECIALIST IN THE FIELD OF CERAMICS FOR THE DECORATION OF PUBLIC SPACES, ABLE TO CONTRIBUTE TO THE PROCESS OF CULTURAL-AESTHETIC DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY.

A SPECIALIST TRAINED WITHIN THE PROGRAM WILL HAVE MASTERED THE BASIC DISCIPLINES OF FINE AND APPLIED ART AND DESIGN (DRAWING, PAINTING, PLASTIC ANATOMY) AND THEORETICAL KNOWLEDGE OF TRADITIONAL ART FIELDS AND THE LATEST TRENDS. ALSO MASTERED THE BASIC SKILLS OF TECHNIQUES, TOOLS AND MATERIALS RELATED TO ARTISTIC CERAMICS IN ORDER TO BE ABLE TO CONCEPTUALIZE AN IDEA AND IMPLEMENT IT.

IN ADDITION, THE PROGRAM OFFERS APPLICANTS A WIDE RANGE OF ELECTIVES: ART GLASS DESIGN, ENCAUSTIC ART, INTERIOR AND EXTERIOR DESIGN, LANDSCAPE COMPOSITION, NARRATIVE COMPOSITION, GOLDSMITHING AND ENAMEL ART AND MORE.

.